داستان سایت من

   به نام خدای مهربون و مهربونی ها    یکی بود و یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکس نبود. این جمله را همگی به یاد داریم. بعد از شنیدن این جمله، وارد دنیای قصه ها شدیم و زندگی ما آغاز شد. من هم مثل همه شما از کودکی با شنیدن و خواندن قصه ها …

داستان سایت من ادامه »