داستانک باله های رقصان

                            به نام خدای زیبایی ها هنوز چشم هایم به خوبی باز نمی شد. اما طبق عادت هر روز، به سراغشان رفتم کلید پمپ را که زدم بلافاصله صدای قلقل گوش نوازی به گوشم رسید، حباب های کوچک و گرد و زیبای …

داستانک باله های رقصان ادامه »