G-WBDM9N5NRK

سخنان نغز ویادگار قدمای پارسی

 
 • 1- توبا خداباش و پادشاهی کن       بی خداباش و هرآن‌چه خواهی کن
 • 2- گرخدا خواهد                   عدو، سبب خیر شود
 • 3- تو نیکی می کن و دردجله انداز        که ایزد دربیابانت دهد باز
 • 4- ادب مرد،                      به زدولت اوست
 • 5- گر گدا کاهل بود           تقصیر صاحب‌خانه چیست؟
 • 6- به عمل کاربرآید          به سخن رانی نیست
 • 7- تا توانی دلی به دست آر         دل شکستن هنر نمی‌باشد
 • 8- من از بیگانگان هرگز ننالم که بامن هرچه کرد   آن آشنا کرد
 • 9- دروغ نباید گفت           هرراست نشاید گفت
 • 10- هرآن که دندان دهد      نان دهد
 • 11- چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پرکند یا خاک گور   سعدی
 • 12- سخنی که از دل برآید                    لاجرم بردل نشیند
 • 13- مشک آن است که ببوید               نه آن که عطار بگوید
 • 14- گر صبرکنی  ز غوره  حلواسازی 

 • 15- هنر به  و هنر به و هنر به            هنر از مال و میراث پدر، به
 • 16- تا ندانی سخت و سست              کی می‌شوی مرد درست
 • 17- خانه را بخر                                    باغ را بکار 

 • 18- مال خاکی را با مال بادی عوض نکن

 • 19- وای به وقتی که گدا معتبر شود    اگر شود از خدا بی خبر شود.

 • 20- آن زمان که توانستم، ندانستم،حالا که دانستم دیگرنتوانستم.

 • 21- چندبار بینداز و یک بار ببر 

 • 22- ترحم برپلنگ تیز دندان            جفا کاری بود برگوسفندان 

 • 23- هرچیزی که خار آید                        روزی به کار آید.

 • 24- کارنیکو کردن                                 ازپرکردن است. 

 • 25- یک  دست صدا ندارد.

 

 

26-  هیچ‌وقت از نوکیسه و از زن شلیته، چیزی قرض نکن. 
. 27- مرد همیشه باید یک چاله بزرگ (بدهی) داشته باشد.
. 28-  من هنوز آن‌قدرثروتمند نشدم که جنس ارزان بخرم.

. 29- تا نباشد چیزکی                    مردم نگویند چیزها

. 39- کارشب                                   رسوایی روز است.
 .31-  نمک خوردن      و      نمکدان شکستن 

.32-  مالت را سفت بگیر    همسایه‌ات را دزد نکن

. 33- حرف، حرف، میاره       خواب، خواب میاره

. 34-  موهایم را درآسیاب سفید نکردم.

. 35- چاه مکن بهر کسی           اول خودت                    دوم کسی

. 36- خداوند سرما را دربرج پوشاکش می‌دهد.

.37-  سحرخیز باش تا کامروا باشی.

. 38- هیچ ارزانی بی دلیل  وهیچ گرانی نیز بی علت نمی‌باشد.
.  39- هرچقدرپول بدهی  آش می‌خوری 

. 40- باپنبه سربریدن

 

 

41- کل، اگر طبیب بودی       سرخود دوا بکردی 
42- صحرای گشاد،        با دل تنگ چه کنم 
43- من اگر از سربریده می‌ترسیدم،     درکوچه عاشقی نمی گردیدم
44- کرم از خود درخت است. 
45- جلوی ضرر را ازهرکجا بگیری   منفعت هست.
46- ماهی را هروقت ازآب بگیری تازه هست.
47- شکم را اندازه ای نیست.
48- شکم را اگر بگیری مشتی     اگر ول کنی دشتی

49- گل کاری   گل کاری است

50- نیکی و پرسش ؟

  

51- تا بد خانه را  نبینی                نیک خانه را یاد نمی‌کنی 

52- تا نبینی سخت و سست          کی می‌شوی مرد درست 

53-  من درچه خیالم               که فلک درچه خیال است.

54- کس نخارد پشت من               جز ناخن انگشت من 

55- درکار خیر حاجت   هیچ استخاره نیست 

56- برای درک لذت خواب    سرت را درسایه بگذار و پایت را در آفتاب 

57- ازکار کرم خیزد و دیگی پر گوشت     ازبیکاری موش می‌خورد برخو گوش (سیلی) 

58- هرگز دیدی که گربه گشنیز خورد؟ گرگشنه شود، هزار و یک چیز خورد 

59 -هنر به و هنر به و هنر به،            هنر از مال و میراث پدر به 

60- اگر خانه‌ات را خواستی بفروشی اول سر درآن را خراب و تعمیر کن، بعد تصمیم به این کار بگیر. 

 

61- فرزند کسان نمی‌کند فرزندی    حتی گرطوق طلا به گردنش افکندی

62- ده  را بده به نه  ، 9 را به کیسه انداز

63- هرگاه خواستی خانه‌ات را بفروشی یا خراب کنی، اول سردر آن را خراب کن و درست کن بعد تصمیم بگیر

64- خانه را بخر           باغ را بنشان( بکار)

                     65- درآمدنت، دیرآی و درست

66- خدا نکند گدا معتبر شود             گر شود، از خدا بی خبر شود

۶۷- آدم از گل نازک‌تر و از سنگ سخت‌تر است.

68- درخانه اگر کسی هست، یک حرف بس است.

1 دیدگاه دربارهٔ «سخنان نغز ویادگار قدمای پارسی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *