قصه و داستان چه تفاوتی باهم دارند؟

تفاوت قصه و داستان چیست؟