کریم تر از حاتم

  از حاتم طايى پرسيدند: آيا از خود كريم‏تر ديده‏ اى؟   🌟گفت: آرى، روزى در باديه مى‏ رفتم، به خيمه ‏اى رسيدم. پيرزنى در آن بودو بزى در پس خيمه بسته بودند. وقتى به آن‏جا رسيدم، پیرزال پيش من دويد و مرا خدمت كرد و عنان شتر مرا گرفت تا فرود آمدم.   🌟بعد …

کریم تر از حاتم ادامه »