از ماست که برماست

در قرن ١8 میلادی یک بیماری در اروپا شیوع پیدا کرد که حتی به آمریکا هم رسید. نام آن تب زایمان؛ Fever Peurperal یا Childbirth Death Black بود به این صورت که زنها ظرف ۴8 ساعت بعد از زایمان می مردند. این تبدیل به یک بیماری ویرانگر در قاره اروپا شد و هر روز اوضاع …

از ماست که برماست ادامه »