ونکوور قسمت چهارم کوهستان گرووس

صبح روزسی ام، ماه می بود که هوای مطبوع و بهاری ونکوور زیبا ما را مست و دیوانه کرده بود. تصمیم گرفتیم برای استفاده ازطبیعت زیبا به کوهستان گرووس برویم . گروس منطقه کوهستانی کنار شهر ونکوور است. پس با اتوبوس های مخصوص و تمیز و خلوت به ایستگاه موردنظررسیدیدم. پس از تهیه بلیت با …

ونکوور قسمت چهارم کوهستان گرووس ادامه »