فشنگ

مادر مهدی، خیلی نگران بود. چند وقتی بود، که جنگ نابرابری در کشور، شروع شده بود. و هربار که رادیو مارش عملیات می زد، دل او هم مانند دل بسیاری دیگر از مادران این سرزمین، به دل‌شوره می افتاد و انگار که درآن رخت بشویی، به تلاطم می افتاد و این دل نگرانی تا زمانی …

فشنگ ادامه »