تجربیات سفر ونکوور قسمت اول

EDMOND COMMANITY CENTER یکی دیگراز فعالیت های زیبا و کاربردی که شهرداری این شهر انجام داده است، ساختن مراکز فرهنگی، هنری در هر محله می باشد، که دراین مراکز تفریحات و فعالیت های مناسبی برای گروهای مختلف  وخصوصا کودکان و افراد سالمند انجام می شود . نکته حائز اهمییت این که، تمامی این فعالیتها برای …

تجربیات سفر ونکوور قسمت اول ادامه »