رویایی که محقق نشد

ولوله ای در مدرسه به راه افتاده بود، بعد از سخنرانی مدیر مدرسه، آقای بهنام،  ونشان دادن لباس فرم مخصوصی که  برتن  دو نفز از دانش آموزان کرده بودند، بیشتر بچه ها از جمله من که روحیه فداکاری و کار در تیم ها و انجمن ها را داشتیم از این خبر بسیار خوشحال شدیم. من …

رویایی که محقق نشد ادامه »