G-WBDM9N5NRK

تکنیک آنافورا

آنافورا یک آرایه ادبی یونانی است.

بدین معنا که با تکرار یک واژه یا عبارت درابتدای جمله یک متن یا جمله معنی دار و منسجمی به وجود بیاید .
انجام این تکنیک ذهن را فعال کرده و نوشته را جذاب می کند.

آنافورای من 

-اگر مداد جادویی بودم، برای پروانه بال شکسته، بالی می کشیدم تا دوباره پرواز کند .

-اگر مداد جادویی بودم، برای پدری که شرمنده سفره خالی کودکش است، سفره ای پراز خوراکی های خوش‌مزه می کشیدم.

-اگرمداد جادویی بودم برای کودکی فلج، دوتا پا می کشیدم تا دوباره با پاهایش توپ را به هوا پرتاب کند.

-اگر مداد جادویی بودم، برای آغوش مادری بی فرزند، فرزندی می کشیدم تا او هم لذت تلخ و شیرین بچه داری را تجربه کند.

-اگر مداد  جادویی بودم، برای فرد نابینا چشمانی زیبا و سالم می کشیدم تا دوباره زیبایی های جهان را ببیند.

-اگر مداد جادویی بودم، برای دخترکی فقیر که برای بدست آوردن پول سرچهارراه دستمال می فروشد و آرزوی داشتن عروسکی را دارد، درکنارش عروسکی می کشیدم تا اورا درآغوش بگیرد..

-اگر مداد جادویی بودم، تمام لغات انگلیس را درمغزم می‌کشیدم تا دیگر مجبور به رفتن کلاس زبان نباشم.

-اگر مداد جادویی بودم، ابرهای باران زایی را برروی آسمان و زمین تشنه کویر می کشیدم تا آن جا را سیراب کند.

-اگر مداد جادویی بودم، تمام ستارگان آسمان را برزمین می کشیدم، تا همه بتوانند از نزدیک به آن ها دست بزنند و به آرزوی دیرینه اشان برسند .

-اگر مداد جادویی بودم، پس از پرواز هریک از عزیزان، دوباره یکی از آن را می کشیدم تا جاودانه درکنار عزیزانش بماند.

-اگر مداد جادویی بودم، تمام آسمان دنیارا آبی می کردم تا آلودگی از همه  جا پاک شود.

-اگر مداد جادو یی بودم ، برای همه کودکانی که می‌خواهند آنلاین درس بخوانند یک لب تاپ می کشیدم با سرعت اینترنت بالا که بتوانند با همراهی معلمشان درس بخواند.

-اگر مداد جادویی بودم، خنده را برتمام لبانی که از فشار زندگی و غصه بسته شده است، می کشیدم.

-اگر مداد جادو یی بودم، برسطح تمام کره زمین درخت و سبزه می کشیدم تا دنیا زیباتر شود.

-اگر مداد جادویی بودم، برروی تمامی رودهای خشک شده ، جویی زیبا و روان از آب گوارا می کشیدم

-اگر مداد جادویی بودم، تمام خوبی ها را بردل همه آدم ها می نوشتم تا دنیا را خوبی فرا گیرد .

-اگر مداد جادویی بودم، درکنار هر مردو زن تنهایی، یک همدم مهربان می کشیدم.

-اگر مدادجادویی بودم، اسکناسی می کشیدم که هیچ وقت پایانی نداشته باشد وتمام نشود و آن را درجیب همه می گذاشتم.

دوست عزیز آنافورای شما چیست؟

شهراد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *